INFORMACIJE

PRIJAVA

 

Oblici sudjelovanja
Na konferenciji se predviđaju priopćenja izvornih (originalnih) temeljnih i primijenjenih istraživanja, te teorijskih, preglednih i metodoloških radova iz područja povezanih s temom konferencije.
Prihvaćeni sažeci radova se prezentiraju u obliku oralnih prezentacija ili e- postera.

 

Priprema i oblikovanje sažetaka
Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci koji jezično značajno odstupaju od standarda odabranog jezika, neće biti uključeni u postupak recenzije. Opseg sažetka mora biti od 1500 – 2000 znakova s razmacima, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije. Ukoliko se radi o prikazu rezultata istraživanja sažetak treba sadržavati uobičajenu strukturu, a svakako cilj, metodu, rezultate i zaključak. Kod teorijskih, preglednih i metodoloških radova u sažetku trebaju biti jasno naznačeni sadržaji koji daju opći prikaz teme, bitne dijelove sadržaja, te zaključak i implikacije.

Iza sažetka, na istoj kartici, treba navesti od 3 do 5 ključnih riječi.

Rok za slanje sažetaka je 20. veljače 2019.

 

E – posteri
Na konferenciji će posteri biti prezentirani kao e- posteri.
Nakon prihvaćanja sažetka rada potrebno je pripremiti e-poster. E-poster možete pripremiti i spremiti u obliku JPG datoteke ili PowerPoint (ppt ili pptx) formatu . 

 

POSTERI spremljeni kao JPG datoteka
– dimenzije E-POSTERA moraju biti u pejzažnom formatu (16:9) ne manje od 1920×1080 piksela.
– Veličina datoteke mora biti manja od 10 MB.


E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu i spremljen kao .ppt ili .pptx file

– E-POSTER mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
– Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman…)
– E-POSTERI moraju biti izrađeni u pejzažnom (16:9) formatu.

Predložak za izradu prezentacije možete preuzeti ovdje.


Ostala pravila i informacije

Plaćanje kotizacije je preduvjet za prihvaćanje rada i uključivanje u program konferencije.

 

Stručni odbor će recenzirati prijavljene sažetke radova i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na konferenciji.
Stručni odbor zadržava pravo odluke o načinu izlaganja prihvaćenih radova (oralna prezentacija ili e-poster).

 

Obavijest o prihvaćanju rada bit će poslana autorima do 28.2.2019. godine.

Za konferenciju će se prirediti Zbornik sažetaka prihvaćenih radova u elektroničkom obliku koji bit će objavljen prije početka održavanja skupa.

 

Radovi se mogu izložiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

VAŽNI DATUMI
$
Prijava teme i slanje sažetaka 20.2.2019.
Obavijest o prihvaćanju rada 28.2.2019.
Datum početka konferencije 28.3.2019.
KOTIZACIJA
$
Kotizacija iznosi 700kn.
Dnevna kotizacija iznosi 350kn.
Kotizacija za studente Zdravstvenog veleučilišta iznosi 200kn.